Merwedekwartier | Utrecht

‘Living on the edge’

Een onafhankelijk vernieuwingsplan voor het Merwedekwartier: het gebied gelegen tussen de Europalaan, het Merwedekanaal, de Beneluxlaan en de A12. In de visie worden de omgevingscondities versterkt en gemengd bestemmingsprogramma toegevoegd, waardoor de leegstand wordt tegengegaan en het gebied tot leven komt. Hierbij is volop aandacht voor de nog onbenutte parels zoals de relaties met het water en de omliggende gebieden.

De visie is er op gericht leegstand in het gebied te beperken. Courante kantoorgebouwen blijven behouden en worden (weer) verhuurd door de aanpak van de gebiedskwaliteit en het realiseren van een aantrekkelijk programma met een mix tussen wonen, werken en leven.

De incourante gebouwen krijgen een andere functie of de locaties worden volledig herontwikkeld. Denk hierbij aan woningen en voorzieningen voor het gebied.

Het Merwedekwartier zal van een monofunctioneel gebied veranderen in een divers en levendig gebied. Een gebied waar het prettig is om te werken, wonen en te leven. Verbindingen met het water worden daarom versterkt met een fijnmazig netwerk van routes. Daarnaast kan een langzaamverkeerbrug het Merwedekwartier verbinden met de andere oever. Verblijfsruimtes kunnen op korte termijn worden aangepakt: groene plekken, een plein en langzaamverkeerzones. Het plan kent een flexibele opzet. Samen met de stakeholders in het gebied richten we ons voor de korte termijn op aanjagers en katalysatorgebieden. Voor de lange termijn stellen we samen een plan op voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting van het gebied.

Tijdens de labsessie (zomer 2011) van Leegstand van Zaken in samenwerking met Dutch Green Building Council in Utrecht is LEEG&Co ontstaan aan de hand van deze case. Leegstand van Zaken is een platform voor verschillende disciplines om de leegstand te lijf te gaan.

LEEG&Co was een samenwerkingsverband van vakmensen uit verschillende disciplines die zich richten op het inzetten van leegstand als kans. Een kans voor lokale en regionale ontwikkeling en aanpak van knelpunten, een kans voor samenwerking en betrokkenheid van stakeholders (gebruikers, huurders, beleggers en toekomstige gebruikers) in het gebied.

De visie is vastgelegd in een magazine ‘living on the edge’ en kreeg ondermeer aandacht in de pers bij intermediair.nl, duurzaamgebouwd.nl. De uitkomsten werden gepubliceerd in het  jaarboek van DGBCLab.